Newydd Lansio!
Ap Symudol Newydd ar gyfer y Dyddiadur Pysgota Môr

Mae'n bleser gan Substance gyhoeddi lansiad ein Ap Symudol Dyddiadur Pysgota Môr newydd!

Cymerwch ran yn y prosiect a chewch ddefnydd rhad ac am ddim o'r ap symudol pwrpasol hwn.

Gyda'r Ap Symudol Dyddiadur Pysgota Môr gallwch chi:
sesiynau a lleoliadau pysgota a'u gweld ar fap
- Cofnodwch eich dalfeydd
- Gwybodaeth mewnbwn a mynediad hyd yn oed pan allan yn pysgota

Mae'r App YN UNIG AR GAEL os ydych chi'n cofrestru ar gyfer y prosiect Dyddiadur Pysgota Môr. Gwnewch hynny yma.

Sicrhewch yr App yma:

AndroidGet it on Google Play

iOS

Enillwch ££oedd o Dalebau Offer Pysgota a Thalebau Amazon

Lotri wobr pan fyddwch yn COFRESTRU, ar gyfer 2 x £50 o dalebau offer pysgota a 2 x £50 o Dalebau Amazon.

Lotri wobr BOB Mis am £50 a £25 o dalebau Fishing Megastore a £25 o dalebau Amazon pan fyddwch yn cofnodi gwybodaeth.

Cliciwch yma i gofrestru

Mae Amodau a Thelerau’n gymwys (*gwobrau ar gyfer 2018 i’w cyhoeddi)

Enillwyr y mis hwn (September 2019):

 • Keith won £50 Fishing Megastore Voucher
 • Tony won £25 Fishing Megastore Voucher
 • Andy won £25 Amazon Voucher

Dyddiadur Pysgota Môr - gweithgaredd misol! - October !

Pam Ddylech Gymryd Rhan yn y Prosiect Dyddiadur Pysgota Môr â Gwialen


Cyrchwch Ddyddiadur Dalfa Ar-lein o’r math diweddaraf lle gallwch gofnodi eich teithiau pysgota a’ch dalfeydd.


Helpwch reoli stociau pysgod yn gynaliadwy.


Helpwch ddangos pwysigrwydd pysgota môr â gwialen yn y DU.

£


Enillwch offer a thalebau Amazon pan fyddwch yn cofnodi pysgota a dalfeydd.

Ynghylch y Prosiect Dyddiadur Pysgota Môr â Gwialen

Mae’r Prosiect Dyddiadur Pysgota Môr â Gwialen yn astudiaeth hanfodol lle mae pysgotwyr â gwialen ledled y DU yn cofnodi eu dalfeydd a’u gwariant.

Mae’r astudiaeth yn rhan o waith cyfredol i gofnodi GWEITHGARWCH a DALFEYDD pysgotwyr môr â gwialen hamdden a GWERTH y gamp yn y DU.

Mae’n dilyn astudiaethau tebyg yn 2012 a 2016 ac mae’n hanfodol o ran sicrhau fod gan y llywodraeth yr wybodaeth gywir am effaith pysgota môr â gwialen.

Dysgwch fwy yma

Beth fyddwch CHI’n ei dderbyn?

Cymerwch ran ac fe gewch:

 • Y gallu i gyrchu Arf Dyddiadur Dalfa Ar-lein unigryw gyda dangosfwrdd wedi’i bersonoli
 • Pecyn Dyddiadur gyda::
  • Llyfr Adnabod Pysgod Môr
  • Cit Cofnodi Dalfa, yn cynnwys llyfr nodiadau dwrglos pwrpasol i gofnodi dalfa a thâp mesur.
  • Mynediad i lotri wobr am un o 2 x £l50 o dalebau offer pysgota neu un o 2 x £50 o dalebau Amazon pan fyddwch yn cadarnhau eich cyfranogaeth
  • Y siawns i ennill taleb offer o £50 neu £25 NEU daleb Amazon o £25 BOB MIS yn 2017 yr ydych yn cofnodi gwybodaeth yn y dyddiadur.

Sut allaf fod yn gyfrannog?

Mae cymryd rhan yn syml.

 1. Cwblhewch yr arolwg cofrestru trwy glicio yma. Bydd hyn yn cymryd 10 munud yn unig ac mae’n gofyn am ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich pysgota môr â gwialen.
 2. Cadarnhewch eich bod eisiau cymryd rhan a gadewch eich manylion cysylltu.

Dyna’r cyfan. Byddwch wedyn yn derbyn pecyn dyddiadur oddi wrthym gyda llyfryn Adnabod Pysgod, llyfr nodiadau dwrglos, tâp mesur, cyfarwyddyd a dull o fewngofnodi er mwyn defnyddio’r dyddiadur.

Cliciwch yma i gofrestru NAWR

Lawrlwythwch Gwestiynau Cyffredin am Bysgota Môr â Gwialen 2017

Pwy sy’n Cynnal y Prosiect Dyddiadur Pysgota Môr â Gwialen?

Comisiynir yr ymchwil gan Ganolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Gwyddor Acwafeithrin (Cefas) ar ran llywodraethau`r DU ac fe`i gwneir gan Substance sydd eisoes wedi ymgymryd â thoreth o ymchwil er mwyn cefnogi datblygu pysgota â gwialen yn y DU yn ystod y degawd diwethaf. Am fwy o wybodaeth ynghylch rhywfaint o waith blaenorol Substance ar bysgota â gwialen, gweler ein Safle Ymchwil Pysgota â Gwialen..

Pam Cynhelir y Prosiect Dyddiadur Pysgota Môr â Gwialen?

Bydd canlyniadau`r astudiaeth dyddiadur yn helpu`r DU i gwrdd â`i rhwymedigaethau i adrodd am ddalfeydd hamdden o rywogaethau penodol fel y nodir gan Fframwaith Casglu Data`r UE a Rheoliad 1224/2009 Cyngor yr UE. Sefydlwyd y Fframwaith Casglu Data yn 2002 i annog Aelod Wladwriaethau`r UE i gasglu digon o ddata i ganiatáu i gyflwr stociau pysgod Ewropeaidd gael eu monitro mewn dull mor gywir â phosibl gan y Cyngor Rhyngwladol ar Archwilio`r Moroedd a chan Bwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd yr UE ar Bysgodfeydd. Mae`n gofyn am gasglu data pysgodfeydd hamdden o bob math o bysgota nad yw`n fasnachol o`r lan ac o gychod.

Ar gyfer beth y defnyddir y data?

Rhoddir y data a gesglir i`r rhai sy`n llunio polisi lleol a chenedlaethol er mwyn iddynt ddod i benderfyniadau mwy deallus ynghylch rheoli pysgodfeydd, yn ogystal â darparu gwybodaeth ar gyfer y gymuned pysgota môr â gwialen i`w helpu i ddatblygu eu barnau a`u polis�au eu hunain. Mae bod yn berchen ar ddata sydd mor gywir â phosibl am beth a ddelir, a ryddheir ac a warir gan bysgotwyr môr â gwialen yn y DU o gymorth i alluogi`r gymuned pysgota môr â gwialen i ddangos ei effaith wirioneddol yn fwy effeithiol.

Bydd data o Bysgota Môr â Gwialen 2017 yn caniatáu i lywodraethau`r DU fod â darlun mor gywir â phosibl o bysgota môr â gwialen yn y DU beth sy`n cael ei ddal a faint sy`n cael ei wario.

Beth oedd Pysgota Môr â Gwialen 2012 a Physgota Môr â Gwialen 2016?

Mae Pysgota Môr â Gwialen 2016 yn brosiect cyfredol lle mae 500 o bysgotwyr môr â gwialen yn cwblhau dyddiadur ar-lein am eu teithiau a`u dalfeydd pysgota môr â gwialen eleni. Mae dyddiadurwyr hefyd yn darparu manylion am beth maent yn ei wario ar deithiau pysgota môr â gwialen a phryniadau pysgota â gwialen er mwyn dangos gwerth economaidd y gweithgaredd.

Roedd Pysgota Môr â Gwialen 2012 wyn brosiect ymchwil amlochrog y bu dros 11,000 o enweirwyr yn Lloegr yn gyfrannog ynddi er mwyn darparu gwybodaeth am beth wnaethant ei ddal a faint wariwyd ganddynt. Amcangyfrifodd :

 • Bod 884,000 o bysgotwyr môr â gwialen yn Lloegr, 2% o`r holl oedolion
 • Eu bod wedi gwario £1.23biliwn ar y gamp, gan gynnal 23,600 o swyddi, unwaith bod effeithiau anuniongyrchol ac anwythol wedi`u cymryd i ystyriaeth
 • Y rhywogaethau mwyaf cyffredin a ddaliwyd, yn ol nifer, oedd mecryll a gwyniaid y môr.
 • Rhyddhaodd bysgotwyr â gwialen ar y lan oddeutu 75% o`r pysgod a ddaliwyd, yr oedd llawer ohonynt yn rhy fychan, a rhyddhaodd bysgotwyr â gwialen mewn cychod oddeutu 50% o`u pysgod.

Gallwch gyrchu mwy o wybodaeth am Bysgota Môr â Gwialen 2012 trwy lawrlwytho`r Adroddiad Terfynol yma..

Contact Substance: seaanglingdiary@substance.net